នំបញ្ចុក​ សេរីភាព

 ថ្ងៃទី ៦ និង ថ្ងៃទី ៧ ខែកក្កាដា ឆ្នាំ ២០១៩ យើយនិងហូបនំបញ្ចុកទាំងអស់គ្នា​នៅកម្ពុជា និង កម្ពុជាក្រោម។

My Blog

បើខ្មានសេរីភាពទេនោះ លោកអ្នកក៏មឹនមែនជាម្ចាស់ប្រទេសដែរ

តើលោកអ្នកពិតជាស្រឡាញ់សេរីភាព?

ហូបនំបញ្ចុក​រួមគ្នានៅប្រទេសខ្មែរ​ និង ព្រៃនគ​រ ថ្ងៃទី​៦ ២០១៩

វិបត្តិនៅខេត្តព្រះសីហនុ

ប្រជាជនខ្មែរគឺជាម្ចាស់ប្រទេស !!!

(មិត្ត ឬ សត្រូវ) មករកការសន្និដ្ឋានដោយខ្លួនឯង

បញ្ហា​សង្គម​

Cambodia for sale by Phnom Penh government

Subscribe(ជាវ)

ចុះឈ្មោះដើម្បីស្តាប់ពីពួកយើងអំពីព្រឹត្តិការណ៍។

ស្តេចស៊ីហនុ, លោកហ៊ុនសែននិងរដ្ឋាភិបាលបានក្បត់ជាតិ

Subscribe(ជាវ)

ចុះឈ្មោះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗ។

វេទិកានេះ

បម្រើសហគមន៍

បេក្ខជនរបស់លោកអ្នកបានក្លាយជាផ្នែកមួយនៃសហគមន៍នេះអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំដោយធ្វើការមិនចេះនឿយហត់ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រទេសយើយក្លាយជាកន្លែងប្រសើរជាងមុនសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរទូទាំងប្រទេស។

United តាមរយៈគោលដៅរួមមួយ

បេក្ខជនរបស់លោកអ្នកស្គាល់់តម្លៃនៃការតភ្ជាប់។ នោះហើយជាមូលហេតុដែលពួកគេកំពុងតតាំងតសូរសម្រាប់តំណែងនេះ។ ជួយពួកគេដើម្បីជួយអ្នក។

ស្វែងយល់​បន្ថែម​ទៀត

ចូលរួម

បេក្ខជនរបស់លោកអ្នកមិនអាចឈ្នះការប្រណាំងនេះដោយគ្មានជំនួយពីលោកអ្នក។ ការបញ្ជូននិងពាក្យស្លោកគឺជាមធ្យោបាយគ្រប់បែបយ៉ាងក្នុងការជួយយើងឱ្យសម្រេចបានគោលដៅរួមគ្នា។

ចូលរួម!

ចុះឈ្មោះដើម្បីទទួលបានបច្ចុប្បន្នភាពពីបេក្ខជន!